smart tip
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Zdobędziemy to dla Ciebie!
smart tip
10 sekund i grasz
Bez zbędnych pudełek, szybko i wygodnie
Śledź nas
i zdobywaj kody zniżkowe
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SMARTBASE.PL OBOWIĄZUJE OD 01.01.2020 [dalej: Regulamin]

§1

Definicje

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

Smartbase, z siedzibą w Łodzi przy ul. Suchej 2/4, numer NIP: 771-282-91-93, numer REGON: 367982119.

Dodatkowe dane Smartbase niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu:

 • adres poczty elektronicznej sklep@smartbase.pl,
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: smartbase.pl/kontakt

SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez Smartbase dostępny pod domeną smartbase.pl, za pośrednictwem którego Smartbase prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Produktów i Treści cyfrowych;

DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

KONSUMENT -Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

KONTO -spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego;

KLUCZ ZABEZPIECZAJĄCY (KOD) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do Treści cyfrowej, niezbędny do jej użytkowania, do której Użytkownik uzyskuje dostęp na pomocą platform administrowanych przed podmioty zewnętrzne takie jak np. Steam, Gog.com, Orgin. Klucz zabezpieczający (KOD) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”;

PRODUKT – przedmioty materialne, które są sprzedawane w Sklepie takie jak przykładowo: programy komputerowe, e-booki, audiobooki, akcesoria komputerowe i elektroniczne;

TREŚĆ CYFROWA –dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w Sklepie, klucze zabezpieczające;

KARTA PRODUKTU strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu i Treści cyfrowej w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Produktów lub Treści Cyfrowych, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach;

NEWSLETTER – w ramach tej usługi Osoba może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Osobę adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”;

DANE OSOBOWE – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja, pliki cookies oraz numer telefonu;

ROZPORZĄDZENIE- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Zapisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu lub Treści cyfrowych pomiędzy Użytkownikiem a Smartbase.
 3. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Smartbase.
 4. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Produktów i Treści Cyfrowych może wymagać dostępu do sieci Internet.
 6. Smartbase nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją Sklepu, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. Smartbase dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.
 7. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Smartbase poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: smartbase.pl/kontakt, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@smartbase.pl.
 8. Smartbase dostarcza Produkty i Treści cyfrowe na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
 9. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Smartbase  i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.

§3

Rejestracja w Sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. 
 3. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.
 4. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Produktów i Treści Cyfrowych oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Treści Cyfrowych.
 5. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako login oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep@Smartbase.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

§4

Zamówienia

 1. Zamówienie na Produkty i Treści Cyfrowe można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Produkt lub Treść cyfrową, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Użytkownika lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Potwierdź zakup”.
 2. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 3. W Sklepie przy każdym Produkcie i Treści Cyfrowej na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Produktach lub Treściach Cyfrowych oraz cena Produktu lub Treści cyfrowej.
 4. Ceny Produktów i Treści Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
  1. kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu (koszty te dotyczą jedynie Produktów, Treści cyfrowe przesyłane są nieodpłatnie). Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy.
  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Smartbase w związku z wybranym przez Użytkownika sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 5. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów lub Treści cyfrowych wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 6. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 7. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Produktów lub Treści cyfrowych, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
 8. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Smartbase.
 9. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Produkty lub Treści cyfrowe, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup”
 10. Smartbase jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu lub Treści cyfrowej objętej jednym zamówieniem.
 11. Po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze należy je potwierdzić poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 5 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.
 12. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 13. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Smartbase poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.
 14. Zamówienia na Treści cyfrowe płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Treści cyfrowej. Treści Cyfrowe udostępniane są Użytkownikowi w zakładce „Twoje produkty elektroniczne” niezwłocznie po otrzymaniu przez Smartbase zapłaty za Treści Cyfrowe.
 15. W przypadku ograniczonej dostępności produktu, Smartbase poinformuje Użytkownika o braku Produktu lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia albo, w przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Smartbase.
 16. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Produktów lub Treści cyfrowych może mieć charakter szacunkowy. Smartbase dołoży wszelkich starań, aby Produkty oraz Treści cyfrowe były dostępne na bieżąco.
 17. Smartbase  nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
 18. Umowa pomiędzy Smartbase a Użytkownikiem zostaje zawarta:
  1. W odniesieniu do Treści cyfrowych oraz Produktów przy wyborze płatności z góry z chwilą otrzymania przez Smartbase zapłaty
  2. W odniesieniu do Produktów płatnych przy odbiorze z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia zgodnie z ust. 14 powyżej.

§5

Dostawy

 1. W przypadku, gdy jedno zamówienie Użytkownika obejmuje zarówno Produkty jak też Treści Cyfrowe Smartbase rozdzieli zamówienie w ten sposób, że osobno dostarczone zostaną Użytkownikowi Produkty a osobno Treści cyfrowe.
 2. Treści cyfrowe są dostarczane poprzez zamieszczenie ich przez Smartbase na Koncie Użytkownika lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Smartbase. Treści cyfrowe dostarczane są do Użytkowników przez 7 dni w tygodniu.
 3. Złożone zamówienia na Produkty realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Smartbase przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Użytkownika, zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Karcie produktu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu). W przypadku zamówień na Produkty płatnych przed terminem dostawy (z góry) Smartbase przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Karcie produktu(z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu). Proerdery w każdym przypadku dostarczane są po dacie ich wprowadzenia na rynek (premiery).
 4. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Użytkownikiem, który złożył dane zamówienie. Smartbase nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Użytkownika adresu dostawy.
 5. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika, dostępne sposoby dostawy wraz oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Użytkownik, wskazane są w Sklepie w zakładce „Koszty dostawy”.
 6. Od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Smartbase. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”.
 7. Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Smartbase o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@smartbase.pl. Smartbase sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do Smartbase. W przypadku dokonania płatności przez Użytkownika przed dostarczeniem Produktu zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Produktem do Smartbase.
 9. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Smartbase  świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie pola wyboru (checkbox). Smartbase zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.
 10. Szczegółowe zasady, odnoszące się do Treści Cyfrowych wskazane zostały w § 7 Regulaminu.

§6

Płatności

 1. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) -tylko w odniesieniu do Produktów,
  • Płatność przelewem,
  • Płatność przy pomocy PayU.
 2. Smartbase może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
 3. Smartbase doręcza Użytkownikowi dowód zakupu Produktu lub Treści cyfrowej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

§7

Postanowienia odrębne dotyczące Treści cyfrowych -Gry

 1. Sklep oferuje gry w postaci Treści cyfrowych do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet [Gry cyfrowe].
 2. Zakupu Gry cyfrowych można dokonać tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.
 3. Smartbase uprzedza, że Gry cyfrowe mogą nie działać poza terytorium Unii Europejskiej. Smartbase informuje, iż niektóre cechy Gry cyfrowej (np. język) mogą się różnić w zależności od kraju, na terytorium którego produkt jest użytkowany.
 4. Korzystanie z niektórych Treści cyfrowych wymaga posiadania przez Użytkownika kont na zewnętrznych w stosunku do Sklepu platformach internetowych, takich jak przykładowo: Orgin, Steam, Gog.com. Informacja na ten temat zamieszczona jest każdorazowo na Karcie produktu.
 5. Zamówienia składane na Gry cyfrowe wymagają opłaty z góry, tj. przed dostawą.
 6. Płatności związane z zakupem Gier cyfrowych obsługuje PayU  z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Płatności.pl) lub Prepaid Services Company Limited („Spółka”, „my”, „nasz”) z siedzibą pod adresem Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Wielka Brytania (numer rejestru handlowego: 05761861) w zależności od wyboru Użytkownika.
 7. Gry cyfrowe mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci Klucza zabezpieczającego (KOD). Wszystkie wymagane Klucze zabezpieczające (KOD) zostaną wysłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz zamieszczone na Koncie Użytkownika w zakładce „Moje Konto”.
 8. W zakładce „Moje Konto” dostępnej w Koncie Użytkownika istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych przez Użytkownika Gier cyfrowych, jak również wymaganych Kluczy zabezpieczających (KOD).
 9. Smartbase nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej Gry cyfrowej, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu Gry cyfrowej nie będą spełnione po stronie Użytkownika, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika.
 10. Smartbase nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz dostępność serwisów, których administratorami i właścicielem są podmioty trzecie w stosunku do Smartbase, takich jak przykładowo Steam, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z Gry cyfrowej.
 11. Właścicielowi egzemplarza Gry cyfrowej przysługuje licencja na korzystanie z zakupionej Gry cyfrowej, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej każdorazowo podczas instalacji Gry cyfrowej. Obejmuje ona wyłącznie korzystanie Gry cyfrowej zgodnie z jej przeznaczeniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca Gry cyfrowej lub inny podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Gry cyfrowej przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 12. Zamawiając Gry cyfrowe, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Smartbase  świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsument do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Smartbase  zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

§9

Reklamacje

 1. Smartbase zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty i Treści Cyfrowe bez wad.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Produkty lub Treści cyfrowe mają wady, a także jeżeli Produkt lub Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zamieszczonym na Karcie Produktu w Sklepie.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu przez Smartbase Użytkownik powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Smartbase, na adres Smartbase. W odniesieniu do Treści Cyfrowych wystarczające jest przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o reklamacji w jeden ze sposobów wskazanych poniżej:
  • Użytkownik może zgłosić reklamację w dowolnej formie, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
   • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@smartbase.pl
   • Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: smartbase.pl/kontakt
 4. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Przedmiot lub Treść cyfrową, której reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. Jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa ma wadę lub są niezgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Smartbase niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt lub Treść cyfrową na wolne od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu lub Treści cyfrowej na wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Smartbase usunięcia wady żądać wymiany Produktu lub Treści cyfrowej na wolne od wad albo zamiast wymiany Produktu lub Treści cyfrowej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu lub Treści cyfrowej do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Smartbase.
 6. Jeżeli Konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Smartbase nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Smartbase za uzasadnione.
 7. Smartbase powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Użytkownika wskazane przy składaniu reklamacji.
 8. Smartbase informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnic wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego Produktu.

§10

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Smartbase mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Smartbase nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@smartbase.pl.
 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może w odniesieniu do Produktu posiadającego wadę, według swojego wyboru skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zwrócić się do Producenta lub Dystrybutora (w tym zakresie możliwe jest skorzystanie z pośrednictwa Smartbase) albo korzystając z uprawnień przysługujących mu od Smartbase z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§11

Odstąpienie od umowy (Zwrot)

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@smartbase.pl
  • Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: smartbase.pl/kontakt
 2. Smartbase niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Smartbase zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Smartbase. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Produktu, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub w formie przekazu pocztowego.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Smartbase, Smartbase nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
  W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Smartbase zamówiony uprzednio Produkt.
 6. Smartbase może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Smartbase dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez konsumenta Klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
 9. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

§12

Dane osobowe, cookies

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.smartbase.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Smartbase w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Smartbase świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Smartbase. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).
 3. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Smartbase to:
  1. nazwa użytkownika,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. imię
  5. nazwisko
  6. adres pocztowy
  7. lokalizację geograficzną
  8. dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
  9. dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
  10. identyfikator urządzenia mobilnego,
  11. typ systemu operacyjnego,
  12. typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę
  13. dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,
  14. historia zakupów i wybierane linki,
  15. preferencje i wybory na przykład subskrypcje,
  16. preferowany język i waluta,
  17. opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta,
  18. Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.
 4. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, , podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Smartbase, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
  Smartbase zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii
  Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@smartbase.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Smartbase w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Smartbase skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Smartbase w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 10. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 11. Smartbase uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 12. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Smartbase świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
  Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
  1. nazwa użytkownika,
  2. adres e-mail,
 13. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

§13

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Smartbase. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Smartbase. lub oferty handlowej Smartbase, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku Smartbase  poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 2. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Smartbase za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/